DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen.
Het Ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (mr).
Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
 
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden.
Drie leden worden gekozen uit- en door de ouders, drie leden worden gekozen uit- en door het personeel van de school.
 

Namens de ouders: 

Esther Kortleve (voorzitter)
Saskia Terlouw
Gijsbert Baan
 

Namens de leerkrachten:

Jesse de Bruijn
Annet de Ruiter (secretaris) 
Jolanda de KrijgerDe taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn omschreven in het mr-reglement.
Mocht u als ouder een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.
Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Daarin zitten afgevaardigden (een leerkracht en een ouder) van iedere school uit de vereniging VCOPS.
Bij deze vereniging horen zeven scholen, namelijk: Koningin Beatrixschool, Prins Florisschool (twee locaties), Prins Constantijnschool en de Oranje-Nassauschool te Papendrecht; Anne de Vriesschool (twee locaties), Oranje- Nassauschool en de Prins Willem-Alexanderschool (twee locaties) te Sliedrecht.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken met de directeur bestuurder.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Dit geldt eveneens voor de notulen. Op de website van school wordt van iedere vergadering een kort verslagje gepubliceerd, zodat ouders/verzorgers op de hoogte kunnen blijven van de besproken onderwerpen.
Het volgende e-mailadres kunt u gebruiken voor vragen, suggesties, in te brengen onderwerpen,
verzoek tot contact: mr@cbsoranje-nassau.nl.     

Op de vergadering van 15 oktober 2018 zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Schoolzaken:

        Ziekten, bijzonderheden en verlof van personeel
        Leerkrachtondersteuner
        Instroomgroep
        Kalender nieuw schooljaar
        Proces andere schooltijden
        Evaluatie schoolreis en kamp (groep 8)
        Schooljaarplan 2018 - 2019
        Kwartaalrapportage
        Pestprotocol
        AVG
        Lied van de maand
        Zendingsgelddoel

- Notulen vorige vergadering
- Invulling vacature MR (oudergeleding)
- Actualiteit:

        4-daagse schoolweek in Zaandam wegens lerarentekort

- GMR


Op de vergadering van 11 juni 2018 zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Schoolzaken:

        Ziekten, bijzonderheden en verlof van personeel
        Formatie
        Eigenaarschap
        Inspectierapport
        Jaarverslag
        1e kwartaalbespreking van vorig jaar
        AVG
        Uitslag tevredenheidsonderzoek
        Andere schooltijden
        Communicatiebeleid
        Beleid uitjes van twee dezelfde jaargroepen

- Actualiteit:

        antipestprogramma's

Op de vergadering van 16 april 2018 zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Schoolzaken:

        Ziekten, bijzonderheden en verlof van personeel
        Inspectiebezoek
        Sponsorloop Kenia
        Schaatsen voor water
        Formatie
        Schooltijden
        Schoolgids
        Kwartaalrapportage
        Werkdruk
        Pestgedrag op school
        Preventiemedewerker

- Notulen vorige vergadering

       
Op de vergadering van 12 februari 2018 zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Schoolzaken:

        Ziekten, bijzonderheden en verlof van personeel
        SoVa training
        Verslag Open Dag
        Verkenning andere schooltijden
        BSO
        Kwartaalrapportage
        Assesment directie
        Begroting
        Plusklas
        Jaarverslag
        Meerjarenplan 2015 - 2019
        Ouderbetrokkenheid
        Communicatie naar personeel
        Zorgplan
        Werktijdenbeleid       
        CAO werkdag
        Ouderbijdrage

- Notulen van de vorige vergadering
- Actualiteit

        Artikel over: "Extra geld. Waarom nog staken?"

- GMR:

        Taakbeleid
        UItgaven OR
        Pestprotocol