DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen.
Het Ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (mr).
Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
 
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden.
Drie leden worden gekozen uit- en door de ouders, drie leden worden gekozen uit- en door het personeel van de school.
 

Namens de ouders: 

Berdiene Bons
Wilco de Bruin
Gijsbert Baan (voorzitter)
 

Namens de leerkrachten:

Jesse de Bruijn
Dieuwertje Visser
Jolanda de Krijger


De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn omschreven in het mr-reglement.
Mocht u als ouder een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.
Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Daarin zitten afgevaardigden (een leerkracht en een ouder) van iedere school uit de vereniging VCOPS.
Bij deze vereniging horen zeven scholen, namelijk: Koningin Beatrixschool, Prins Florisschool (twee locaties), Prins Constantijnschool en de Oranje-Nassauschool te Papendrecht; Anne de Vriesschool (twee locaties), Oranje- Nassauschool en de Prins Willem-Alexanderschool (twee locaties) te Sliedrecht.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken met de directeur bestuurder.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Dit geldt eveneens voor de notulen. Op de website van school wordt van iedere vergadering een kort verslagje gepubliceerd, zodat ouders/verzorgers op de hoogte kunnen blijven van de besproken onderwerpen.
Het volgende e-mailadres kunt u gebruiken voor vragen, suggesties, in te brengen onderwerpen, verzoek tot contact: mr@cbsoranje-nassau.nl.     

Dinsdag 12 april is de MR bij elkaar gekomen. Een aantal punten uitgelicht:

  • We krijgen veel positieve reacties op de Talentenklas. Leerlingen hebben mooie succeservaringen opgedaan.
  • Aanmeldingen nieuwe leerlingen; ouders worden in mei uitgenodigd voor een rondleiding en informatie-avond.
  • De voorbereidingen voor de formatie 2022/2023 zijn gestart.
  • Er is een update gegeven vanuit de commissie die de nieuwe natuurmethode selecteert.

 

Verder zijn we dankbaar voor de benoeming van Jannes Berghout tot voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht. We wensen hem Gods zegen toe!

De volgende MR-vergadering staat gepland voor 21 juni 2022.

Mocht u vragen, suggesties of in te brengen onderwerpen hebben, laat het ons vooral weten.